Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1051
Nhan đề: Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers
Tác giả: Đặng, Thị Ngọc Vi
Từ khoá: Kiểm toán;Báo cáo tài chính
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1051
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc SỹKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.