Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1062
Nhan đề: Phát triển dịch vụ bảo hiểm qua ngân hàng tại NH thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, chi nhánh ĐN
Tác giả: Đặng, Thị Tường Vy
Từ khoá: Dịch vụ bảo hiểm;Ngân hàng;Ngân hàng Kỹ thương
Năm xuất bản: 2012
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1062
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc SỹKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.