Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1065
Nhan đề: Xây dựng chỉ số hài lòng của khách hàng đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn tại Đà Nẵng
Tác giả: Hồ, Thị Mỹ Kiều
Từ khoá: Chỉ số hài lòng;Khách hàng;Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn
Năm xuất bản: 2011
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1065
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc SỹKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.