Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/107
Nhan đề: Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Năm Tửu
Năm xuất bản: 2013
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/107
Bộ sưu tập:3. Kế toán tổng hợpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.