Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1202
Nhan đề: Ứng dụng Marketing trong đào tạo cán bộ kinh doanh tại trường Trung học Thương mại Trung ương II
Tác giả: Đinh, Văn Tuyên
Từ khoá: Trường Trung học Thương mại Trung ương II;Đào tạo;Marketing;Kinh doanh
Năm xuất bản: 2002
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1202
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc SỹKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.