Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1221
Nhan đề: Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại công ty DaNaLine tại Công ty CP Công nghệ TM & DV tổng hợp DaNaLine
Từ khoá: Thanh toán tiền hàng
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1221
Bộ sưu tập:16. Kế toán thương mại và dịch vụKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.