Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1251
Nhan đề: Kế toán Xác định kết quả kinh doanh và Phân phối lợi nhuận tại công ty TNHH một thành viên cơ khí LIÊN TRÌ
Từ khoá: Kết quả kinh doanh;Đề cương chi tiết
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1251
Bộ sưu tập:16. Kế toán thương mại và dịch vụKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.