Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1277
Nhan đề: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển kinh tế Tiền Phong Đà Nẵng
Từ khoá: Kế toán nguyên vật liệu;Đề cương chi tiết
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1277
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.