Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1434
Nhan đề: Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm dệt may trên thị trường thành phố Đà Nẵng của công ty cổ phần dệt may 29/3
Từ khoá: Quản trị kênh phân phối;Đề cương chi tiết
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1434
Bộ sưu tập:03. Marketing thương mạiKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.