Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1444
Nhan đề: Hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo chế độ kế toán mới và mục lục ngân sách mới
Từ khoá: Kế toán;Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1444
Bộ sưu tập:Kế toán - Kiểm toánKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.