Skip navigation
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/14
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorNgô Thùy, Linh-
dc.date.accessioned2023-04-15T02:48:43Z-
dc.date.available2023-04-15T02:48:43Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/CDTM/14-
dc.titleNền tảng dữ liệu khách hàng nâng cao hoạt động marketing cho doanh nghiệpvi
Bộ sưu tập: 1. Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Không có tập tin nào liên quan với tài liệu này.
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu Xem thống kê


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.