Skip navigation
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/15
Nhan đề: Quản trị doanh nghiệp
Tác giả: Ngô Hoàng Phương, Linh
Năm xuất bản: 2022
Định danh: http://localhost/handle/CDTM/15
Bộ sưu tập: 1. Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Không có tập tin nào liên quan với tài liệu này.
Hiển thị đầy đủ biểu ghi tài liệu Xem thống kê


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.