Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1516
Nhan đề: Công tác quản trị kênh phân phôi tại Công ty café Phương Vy
Từ khoá: Quản trị kênh phân phối;Đề cương chi tiết
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1516
Bộ sưu tập:01. Quản trị doanh nghiệp thương mạiKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.