Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1733
Nhan đề: Phát Triển Dịch Vụ Vận Tải Hàng Hóa Đường Biển Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
Từ khoá: Vận tải hàng hóa
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1733
Bộ sưu tập:10. Thương mại quốc tếKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.