Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1896
Nhan đề: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá để xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị ở thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn, Thị Tuyết
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Văn hóa
Năm xuất bản: 2012
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/1896
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc SỹKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.