Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/190
Nhan đề: Công tác quản trị chất lượng dịch vụ trong nhà hàng trực thuộc khách sạn Phương Đông
Từ khoá: Quản trị chất lượng dịch vụ;Khách sạn;Kinh doanh du lịch;Nhà hàng
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/190
Bộ sưu tập:05. Quản trị kinh doanh du lịchKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.