Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/202
Nhan đề: Công tác tổ chức thực hiện chương trình du lịch trong Công ty Cổ phần Du lịch Việt Đà
Từ khoá: Kinh doanh du lịch;Du lịch
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/202
Bộ sưu tập:05. Quản trị kinh doanh du lịchKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.