Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2024
Nhan đề: Phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank)- Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2020
Tác giả: Trần, Thị Phúc Trinh
Từ khoá: Nguồn nhân lực;Ngân hàng Kỹ thương
Năm xuất bản: 2012
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2024
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc SỹKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.