Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2025
Nhan đề: Vận dụng mô hình chỉ số đơn đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Hồ, Thị Thùy Linh
Từ khoá: Cổ phiếu;Bất động sản
Năm xuất bản: 2013
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2025
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc SỹKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.