Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/203
Nhan đề: Công tác tổ chức và phân công lao động tại bộ phận nhà hàng trực thuộc khách sạn Trendy
Từ khoá: Kinh doanh du lịch;Quản trị nhân sự;Khách sạn;Nhà hàng
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/203
Bộ sưu tập:05. Quản trị kinh doanh du lịchKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.