Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2129
Nhan đề: Phát triển nguồn nhân lực cho Trung tâm Truyền Hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn, Thị Ân Oanh
Từ khoá: Nguồn nhân lực;Trung tâm truyền hình Việt Nam
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2129
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc SỹKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.