Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2131
Nhan đề: Phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần Viconship
Tác giả: Nguyễn, Thị Phúc An
Từ khoá: Dịch vụ logistics;Công ty cổ phần Viconship
Năm xuất bản: 2012
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2131
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc SỹKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.