Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2632
Nhan đề: Du lịch sinh thái . Phần 5: Mục lục
Tác giả: Lê, Huy Bá
Thái, Vũ Bình
Võ, Đình Long
Từ khoá: Du lịch;Du lịch sinh thái;Mục lục
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: ĐHQG TP.HCM
Tóm tắt: Giới thiệu về sinh thái học môi trường cơ bản. Sinh thái học môi trường phục vụ cho du lịch sinh thái. Một số kết quả nghiên cứu về du lịch sinh thái ở Việt Nam. Giới thiệu một số vùng điển hình ở Việt Nam có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2632
Bộ sưu tập:Thương mại du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TMDL-005-Muc luc.pdf7.12 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.