Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2670
Nhan đề: Niên giám thống kê 2015. Phần 12: Thống kê nước ngoài
Tác giả: Tổng cục Thống kê
Từ khoá: Niên giám;Thống kê;Thống kê nước ngoài
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2670
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TCNH-021-Niengiamthongke2015. P12.pdf1.23 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.