Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2723
Nhan đề: Niên giám thống kê 2015. Phần 4: Công nghiệp, đầu tư và xây dựng
Tác giả: Tổng cục Thống kê
Từ khoá: Niên giám thống kê;Công nghiệp;Niên giám;Xây dựng
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2723
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TCNH-027-Niengiamthongke2015. P4.pdf11.43 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.