Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2727
Nhan đề: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin: Phần 2
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Từ khoá: Giáo trình;Kinh tế chính trị;Mác - Lênin
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2727
Bộ sưu tập:Những NLCB của chủ nghĩa MLN_1

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-003-GT KTCT.pdf45.14 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.