Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2752
Nhan đề: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Từ khoá: Lịch sử Đảng;Đảng cộng sản Việt Nam
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2752
Bộ sưu tập:Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-053-GT đang cóngan.pdf6.75 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.