Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2772
Nhan đề: Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Phần 1: Thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Từ khoá: Giáo trình;Nguyên lý cơ bản;Mác - Lênin;Phương pháp luận
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2772
Bộ sưu tập:Những NLCB của chủ nghĩa MLN_1

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-028-GT Nhung nly cb Ma-LN P1.pdf7.63 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.