Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/282
Nhan đề: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/282
Bộ sưu tập:11. Tài chính doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.