Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/292
Nhan đề: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Từ khoá: Ngân hàng
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/292
Bộ sưu tập:12. Ngân hàngKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.