Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2924
Nhan đề: Xây dựng hệ thống phân lịch thi tín chỉ tại Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng
Tác giả: Dương, Hồng Vinh
Từ khoá: Lịch thi;Tín chỉ;Trường Cao đẳng Thương mại
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2924
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc SỹKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.