Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2964
Nhan đề: Sổ tay du lịch cộng đồng Việt Nam (Tiếng Việt và tiếng Anh)
Tác giả: Tổng cục du lịch Việt Nam
Từ khoá: Sổ tay du lịch;Cộng đồng
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2964
Bộ sưu tập:Hướng dẫn Du lịchKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.