Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Bài giảng Vận tải giao nhận và bảo hiểm trong ngoại thương 4

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017
Bài giảng Vận tải giao nhận và bảo hiểm trong ngoại thương 0 0 0 0 0 2 2

Tải tập tin

Lượt truy cập
TLHTST-067- Vân tai và bao hiem giao nhan.pdf 3

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 3
Đức 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 3