Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/377
Nhan đề: Kế toán Nguyên liệu,vật liệu và Công cụ dụng cụ tại Cty CP tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Miền Trung
Từ khoá: Kế toán nguyên vật liệu
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/377
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.