Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4738
Nhan đề: Niên giám thống kê 2014.Mục lục
Tác giả: Tổng cục Thống kê
Từ khoá: Niên giám;Niên giám thống kê
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4738
Bộ sưu tập:Niên giám thống kê Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TCNH-001-Niengamthongke.Mucluc.pdf127.47 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.