Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6180
Nhan đề: Kế toán bán hàng thanh toán tiền hàng tại công ty TNHH Phúc Thịnh
Từ khoá: Kế toán mua hàng và thanh toán tiền hàng;Công ty Phúc Thịnh
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6180
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.