Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6326
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV thực phẩm và đầu tư phococev tại Đà Nẵng
Từ khoá: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại;Công ty thực phẩm và đầu tư Phococev tại Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6326
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.