Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6337
Nhan đề: Tài liệu ôn tập Tiếng anh chuẩn đầu ra - phần 2
Nhan đề khác: Tài liệu ôn tập Tiếng anh chuẩn đầu ra - phần 2
Từ khoá: Tiếng anh;Tiếng anh chuẩn đầu ra;Tài liệu ôn tập
Năm xuất bản: 2019-06-13
Tóm tắt: Bao gồm một tài liệu đọc và các bài nghe đính kèm tài liệu
Mô tả: STARTER TOEIC
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6337
Bộ sưu tập:Ngoại Ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
0. STARTER TOEIC.pdfFile luyện nghe các bài tập để ôn tập TACĐR15.89 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về
01 Track 1.mp34.11 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
02 Track 2.mp32.79 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
03 Track 3.mp33.52 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
04 Track 4.mp34.35 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
05 Track 5.mp32.84 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
06 Track 6.mp32.77 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
07 Track 7.mp33.54 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
08 Track 8.mp34.67 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
09 Track 9.mp32.87 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
10 Track 10.mp32.56 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
11 Track 11.mp33.56 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
12 Track 12.mp34.3 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
13 Track 13.mp32.93 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
14 Track 14.mp32.58 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
15 Track 15.mp33.24 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
16 Track 16.mp34.57 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
17 Track 17.mp32.78 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
18 Track 18.mp32.58 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
19 Track 19.mp33.27 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
20 Track 20.mp34.95 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
21 Track 21.mp33.07 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
22 Track 22.mp32.65 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
23 Track 23.mp33.37 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
24 Track 24.mp34.74 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
01 Track 1.mp32.93 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
02 Track 2.mp32.57 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
03 Track 3.mp33.7 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
04 Track 4.mp34.48 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
05 Track 5.mp32.96 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
06 Track 6.mp32.65 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
07 Track 7.mp33.32 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
08 Track 8.mp34.52 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
09 Track 9.mp32.85 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
10 Track 10.mp32.63 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
11 Track 11.mp33.49 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
12 Track 12.mp35.1 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
13 Track 13.mp32.92 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
14 Track 14.mp32.58 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
15 Track 15.mp33.49 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
16 Track 16.mp34.54 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
17 Track 17.mp32.96 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
18 Track 18.mp32.57 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
19 Track 19.mp33.5 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
20 Track 20.mp34.84 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
21 Track 21.mp32.9 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
22 Track 22.mp32.64 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
23 Track 23.mp33.23 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
24 Track 24.mp34.71 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
01 Track 1.mp36.21 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
02 Track 2.mp39.66 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
03 Track 3.mp316.19 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
04 Track 4.mp314.23 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.