Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6338
Nhan đề: Tài liệu ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra - phần 1
Nhan đề khác: Tài liệu ôn tập TACĐR
Từ khoá: Tiếng anh;Tiếng anh chuẩn đầu ra;Tài liệu ôn tập
Năm xuất bản: 2019
Tóm tắt: Bao gồm các bài luyện nghe tiếng anh
Mô tả: Very easy
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6338
Bộ sưu tập:Ngoại Ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
01-0.mp31.24 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
01-1.mp31.83 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
01-2.mp31.55 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
01-3.mp31.67 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
01-4.mp32.24 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
02-0.mp31.03 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
02-1.mp31.84 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
02-2.mp31.5 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
02-3.mp31.71 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
02-4.mp32.16 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
03-0.mp31.01 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
03-1.mp31.7 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
03-2.mp31.53 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
03-3.mp31.69 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
03-4.mp31.99 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
04-0.mp31.1 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
04-1.mp31.78 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
04-2.mp31.5 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
04-3.mp31.63 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
04-4.mp31.83 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
05-0.mp31.04 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
05-1.mp31.78 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
05-2.mp31.52 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
05-3.mp31.65 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
05-4.mp31.86 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
06-0.mp31.13 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
06-1.mp31.87 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
06-2.mp31.5 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
06-3.mp31.81 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
06-4.mp31.88 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
07-0.mp31.09 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
07-1.mp31.7 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
07-2.mp31.46 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
07-3.mp31.8 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
07-4.mp31.9 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
08-0.mp31.04 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
08-1.mp31.76 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
08-2.mp31.57 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
08-3.mp31.84 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
08-4.mp31.93 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
09-0.mp31.12 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
09-1.mp31.79 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
09-2.mp31.53 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
09-3.mp31.74 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
09-4.mp32.02 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
10-0.mp31.1 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
10-1.mp31.76 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
10-2.mp31.59 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
10-3.mp31.72 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
10-4.mp31.99 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
11-0.mp31.1 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
11-1.mp31.81 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
11-2.mp31.48 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
11-3.mp31.91 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
11-4.mp31.91 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
12-0.mp31.11 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
12-1.mp31.71 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
12-2.mp31.51 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
12-3.mp31.82 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
12-4.mp31.93 MBFMP3Xem trực tuyến Tải về
1. Very_Easy_TOEIC_2nd_Edition.PDF145.24 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.