Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6442
Nhan đề: Kế Toán Mua Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàng Tại Công Ty Thái Đông Hưng
Nhan đề khác: Kế Toán Mua Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàng Tại Công Ty Thái Đông Hưng
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hà
Từ khoá: Kế Toán Mua Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàng;Công Ty Thái Đông Hưng
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6442
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.