Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6443
Nhan đề: Kế Toán Tài Sản Tiền Tại Công Ty Tnhh Mtv Phương Thiên Nguyên
Nhan đề khác: Kế Toán Tài Sản Tiền Tại Công Ty Tnhh Mtv Phương Thiên Nguyên
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Thảo
Từ khoá: Kế Toán Tài Sản Tiền;Công Ty Tnhh Mtv Phương Thiên Nguyên
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6443
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.