Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6446
Nhan đề: Kế Toán Tài Sản Tiền Tại Đơn Vị Công Ty Tnhh Mtv Dân Phương
Nhan đề khác: Kế Toán Tài Sản Tiền Tại Đơn Vị Công Ty Tnhh Mtv Dân Phương
Tác giả: Nguyễn, Thị Thiên
Từ khoá: Kế Toán Tài Sản Tiền;Đơn Vị Công Ty Tnhh Mtv Dân Phương
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6446
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.