Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6447
Nhan đề: Kế Toán Mua Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàng Tại Công Ty Tnhh Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Anh Ngọc
Nhan đề khác: Kế Toán Mua Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàng Tại Công Ty Tnhh Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Anh Ngọc
Tác giả: Vũ, Thị Thúy Hồng
Từ khoá: Kế Toán Mua Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàng;Công Ty Tnhh Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Anh Ngọc
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6447
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.