Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6448
Nhan đề: Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Tnhh Sx-Tm-Dv Hoa Và Hơn Thế Nữa
Nhan đề khác: Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Tnhh Sx-Tm-Dv Hoa Và Hơn Thế Nữa
Tác giả: Bùi, Thị Lành
Từ khoá: Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương;Công Ty Tnhh Sx-Tm-Dv Hoa Và Hơn Thế Nữa
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6448
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.