Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6449
Nhan đề: Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Và Phân Phối Lợi Nhuận Doanh Nghiệp Công ty TNHH MTV VLXD Nam Trâm
Nhan đề khác: Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Và Phân Phối Lợi Nhuận Doanh Nghiệp Công ty TNHH MTV VLXD Nam Trâm
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Phương
Từ khoá: Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Và Phân Phối Lợi Nhuận Doanh Nghiệp;Công ty TNHH MTV VLXD Nam Trâm
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6449
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.