Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6450
Nhan đề: Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Và Phân Phối Lợi Nhuận Tại Công Ty Tnhh Sx-Tm-Dv Hoa Và Hơn Thế Nữa
Nhan đề khác: Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Và Phân Phối Lợi Nhuận Tại Công Ty Tnhh Sx-Tm-Dv Hoa Và Hơn Thế Nữa
Tác giả: Dương, Thị Lệ Vui
Từ khoá: Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Và Phân Phối Lợi Nhuận;Công Ty Tnhh Sx-Tm-Dv Hoa Và Hơn Thế Nữa
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6450
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.