Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6456
Nhan đề: Kế Toán Bán Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàng Tại Công Ty Tnhh Hiệp Hương
Nhan đề khác: Kế Toán Bán Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàng Tại Công Ty Tnhh Hiệp Hương
Tác giả: Võ, Thị Thu Thùy
Từ khoá: Kế Toán Bán Hàng Và Thanh Toán Tiền Hàng;Công Ty Tnhh Hiệp Hương
Năm xuất bản: 2019
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/6456
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.