Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/666
Nhan đề: Một số giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tại trường Trung học thương mại TW II
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Tứ
Từ khoá: Đào tạo;Cán bộ quản lý
Năm xuất bản: 2006
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/666
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc SỹKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.