Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/689
Nhan đề: Phân tích tình hình huy động vốn bằng tiền gửi tại Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Đà Nẵng
Từ khoá: Huy động vốn
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/689
Bộ sưu tập:12. Ngân hàngKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.