Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/720
Nhan đề: Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán
Tác giả: Bùi, Thị Lệ
Nguyễn, Thị Ngọc Diễm
Hồ, Thị Thùy Linh
Từ khoá: Chứng khoán;Thị trường chứng khooán;Giáo trình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về đầu tư và phân tích chứng khoán;định giá trái phiếu và cổ phiếu; phân tích kỹ thuật; xây dựng và quản lý doanh mục đầu tư
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/720
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
11. Giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán.pdf3.3 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.